Contact Info

Dakshina Gujarati Khedawal Samaj

Mota – Uttara, Sri-Ni-Ketan,

185, Mint Street, Park Town

Chennai – 600003

Email – dgksamaj@gmail.com

Phone – 91-44-25352285 / 91-44-42624108 / 91 9345235524